Menu Zamknij

Fundusze unijne

fundusze europejskie projekty unijne

WZMOCNIENIE ODPORNOŚCI I ROZWÓJ WYTWÓRNI SPRZĘTU ELEKTROENERGETYCZNEGO AKTYWIZACJA PRZEZ MONTAŻ FOTOWOLTAIKI ORAZ CYFRYZACJĘ PRACY

Wytwórnia Sprzętu Elektroenergetycznego AKTYWIZACJA zobowiązuje się zrealizować przedsięwzięcie zamontowania instalacji fotowoltaicznej oraz przeprowadzenia cyfryzacji pracy w firmie na warunkach określonych w umowie nr. 103/DES/KPO/2023 z uwzględnieniem Regulaminu naboru wniosków w ramach Programu: „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022-2025.
Wartość dofinansowania wynosi: 170 000 zł.

DOFINANSOWANIE PROJEKTU WZROST KONKURENCYJNOŚCI WSE AKTYWIZACJA 2020

W Wytwórni Sprzętu Elektroenergetycznego
AKTYWIZACJA zrealizowano projekt:
„Rozwój konkurencyjności WSE Aktywizacja poprzez zwiększenia działalności eksportowej na rynku bułgarskim i rumuńskim, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.” Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Umowa nr: RPMP.03.03.02-12-0004/20-00

Całkowita wartość projektu wynosi 218 428,60 zł, wydatki kwalifikowane projektu wynoszą 182 820,00 zł, całkowita wartość dofinansowania projektu wynosi nie więcej niż 91 410,00 zł.

DOFINANSOWANIE PROJEKTU WZROST KONKURENCYJNOŚCI WSE AKTYWIZACJA 2019

W Wytwórni Sprzętu Elektroenergetycznego
AKTYWIZACJA zrealizowano projekt:
„Rozwój konkurencyjności WSE Aktywizacja poprzez wzrost aktywności na rynkach zagranicznych dzięki udziałowi w targach międzynarodowych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”, Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Umowa nr: RPMP.03.03.02-12-0703/18-00

Realizacja projektu bierze pod uwagę dotychczasowe doświadczenie firmy w działalności eksportowej oraz jej obecność na rynkach zagranicznych, w ramach analiz przeprowadzonych przy tworzeniu niniejszej strategii działalności międzynarodowej stwierdzono, iż konieczne jest skorzystanie z takich działań jak:
• uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia na docelowy rynek zagraniczny (certyfikaty),
• udział w charakterze wystawcy w imprezach targowo-wystawienniczych zorientowanych na rynki zagraniczne.
Całkowita wartość projektu wynosi 119 953,80 zł, wydatki kwalifikowane projektu wynoszą 102 460,00 zł, całkowita wartość dofinansowania projektu wynosi nie więcej niż 51 230,00 zł.

DOFINANSOWANIE PROJEKTU BADAŃ TYPU UZGADNIACZA FAZ RAOUF-1/2

W Wytwórni Sprzętu Elektroenergetycznego
AKTYWIZACJA zrealizowano projekt:
„Zakup usługi badawczej przez Wytwórnię Sprzętu Elektroenergetycznego AKTYWIZACJA w zakresie badania pełnego (typu) radiowych uzgadniaczy faz RAOUF-1/2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 1 Oś Priorytetowa Gospodarka wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Umowa nr: RPMP.01.02.03-12-0187/18-00.

Przedmiotem projektu jest zakup 1 usługi w zakresie wykonania badań dotyczących jakości i zgodności z
określonymi wymogami/normami – Badania pełne uzgadniaczy faz RAOUF-1/2.

Wartość projektu wynosi 35 000 zł z czego wkład Funduszu Europejskiego wynosi 28 000 zł.

DOFINANSOWANIE PROJEKTU WZROST KONKURENCYJNOŚCI WSE AKTYWIZACJA 2018

W Wytwórni Sprzętu Elektroenergetycznego
AKTYWIZACJA zrealizowano projekt:
„Wzrost konkurencyjności Wytwórni Sprzętu Elektroenergetycznego AKTYWIZACJA poprzez aktywność na rynkach zagranicznych”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 3 Oś Priorytetowa Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Umowa nr: RPMP.03.03.02-12-0553/17-00

Realizacja projektu bierze pod uwagę dotychczasowe doświadczenie firmy w działalności eksportowej oraz jej obecność na rynkach zagranicznych, w ramach analiz przeprowadzonych przy tworzeniu niniejszej strategii działalności międzynarodowej stwierdzono, iż konieczne jest skorzystanie z takich działań jak:
• uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia na docelowy rynek zagraniczny (certyfikaty),
• udział w charakterze wystawcy w imprezach targowo-wystawienniczych zorientowanych na rynki zagraniczne.
Wartość projektu wynosi 141 235,75 zł z czego wkład Funduszu Europejskiego wynosi 63 464,92 zł.

DOFINANSOWANIE PROJEKTU WZROST KONKURENCYJNOŚCI WSE AKTYWIZACJA 2016-2017

W Wytwórni Sprzętu Elektroenergetycznego
AKTYWIZACJA zrealizowano projekt:
„Wzrost konkurencyjności Wytwórni Sprzętu Elektroenergetycznego AKTYWIZACJA poprzez aktywność na rynkach zagranicznych: bułgarskim i łotewskim”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 3 Oś Priorytetowa Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Umowa nr: RPMP.03.03.02-12-0310/16-00

Realizacja projektu bierze pod uwagę dotychczasowe doświadczenie firmy w działalności eksportowej oraz jej obecność na rynkach zagranicznych, w ramach analiz przeprowadzonych przy tworzeniu niniejszej strategii działalności międzynarodowej stwierdzono, iż konieczne jest skorzystanie z takich działań jak:
• uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia na docelowy rynek zagraniczny (certyfikaty),
• udział w charakterze wystawcy w imprezach targowo-wystawienniczych zorientowanych na rynki zagraniczne.
Wartość projektu wynosi 159 834,39 zł z czego wkład Funduszu Europejskiego wynosi 68 476,50 zł.

DOFINANSOWANIE PROJEKTU BADAŃ TYPU WSKAŹNIKA AOWN-5/5

W Wytwórni Sprzętu Elektroenergetycznego
AKTYWIZACJA zrealizowano projekt:
„Zakup usługi badawczej przez Wytwórnię Sprzętu Elektroenergetycznego AKTYWIZACJA w zakresie badania pełnego (typu) akustyczno-optycznych wskaźników napięcia AOWN-5/5”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 1 Oś Priorytetowa Gospodarka wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Umowa nr: RPMP.01.02.03-12-0641/16-00

Przedmiotem projektu jest zakup 1 usługi w zakresie wykonania badań dotyczących jakości i zgodności z
określonymi wymogami/normami – badania pełne (typu) akustyczno-optycznych wskaźników napięcia
AOWN-5/5, wykonywane wg zaleceń producenta tj. zgodnie z normą zharmonizowaną PN-EN
61243-1:2007+A1:2010 oraz dokumentacją techniczną producenta: „Warunkami Technicznymi Odbioru
WTO-4/16”.

Wartość projektu wynosi 23 960,40 zł z czego wkład Funduszu Europejskiego wynosi 17 532 zł.

ELEKTROENERGETYCZNY SPRZĘT OCHRONNY


ZOBACZ KATALOG PRODUKTÓW

Pytania?