Menu Zamknij

Polityka prywatności

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH I RODO

Polityka prywatności

1. Wstęp

Nasza Polityka Bezpieczeństwa zawiera informacje ogólne dotyczące używania – przetwarzania i zabezpieczania przez Wytwórnię Sprzętu Elektroenergetycznego Aktywizacja Spółdzielnia Pracy  danych osobowych obecnych i potencjalnych Klientów, Usługobiorców, Pracowników oraz odwiedzających naszą stronę  internetową.

Szanujemy prywatność naszych Klientów, Usługobiorców w związku z czym udostępniamy niniejszą Politykę Bezpieczeństwa, aby każdy wiedział w jakim zakresie Jej/Jego dane osobowe są przetwarzane, w tym mógł samodzielnie, świadomie decydować o tym o ile obowiązujące przepisy nie mówią inaczej.

W ramach niniejszej Polityki Bezpieczeństwa opisane jest ogólnie w jaki sposób i w jakim zakresie zbieramy dane osobowe Klientów, Usługobiorców, do jakich celów wykorzystujemy te dane, komu je udostępniamy oraz jak je chronimy. W Polityce Prywatności Bezpieczeństwa znajdą Państwo  również informację o tym, jakie Im przysługują prawa.

Polityka ma charakter ogólny.

Administratorem danych jest :

Wytwórnia Sprzętu Elektroenergetycznego Aktywizacja Spółdzielnia Pracy, 31-751 Kraków ul. Stadionowa 24, KRS: 0000139283, Regon: 000401271, NIP: 675-000-27-33

Administrator zgodnie z obowiązującymi przepisami nie powołał Inspektora Danych Osobowych.

2. Przepisy o ochronie danych osobowych

a/ ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 roku, z poz. 922) z późniejszymi zmianami;

b/ rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ((Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1) – zwane inaczej „RODO”

3. Zasady przetwarzania danych osobowych

Przy przetwarzania danych osobowych  zwracamy uwagę na to, aby dane te były przetwarzane w sposób zgodny z prawem, bezpieczny, rzetelny oraz przejrzysty dla Użytkownika.

Najważniejsze zasady jakimi się kierujemy przy przetwarzaniu danych:

– zbieramy dane w zakresie niezbędnym do realizacji celów dla których są zbierane,

– przechowujemy dane przez czas okresu niezbędny do realizacji celów dla których są zbierane, chyba, że zachodzą uzasadnione przyczyny mogące wydłużyć okres przechowywania danych

– chronimy dane poprzez: zabezpieczenie przed dostępem osób nieupoważnionych , przypadkową utratą danych oraz stosowaniem bezpiecznych form przetwarzania

– cele zbierania danych osobowych Użytkowników są jasno określone, mające oparcie w przepisach prawa

– niezwłocznie reagujemy na wnioski dotyczące sprostowania, aktualizacji danych lub ich usunięcia

– jeżeli dane osobowe muszą być przekazane innym podmiotom następuje to zgodnie z obowiązującymi przepisami, w sposób bezpieczny, umownie zabezpieczony.

– realizujemy również prawa Osób ( których dane są przez nas  przetwarzane ) w zakresie obowiązujących przepisów.

4. Prawa Osoby w związku z przetwarzaniem jej danych osobowych

Osoba ma prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawa bycia zapomnianym, wycofania zgody , prawa dostępu do danych , prawo do przenoszenia danych.

Wszelkie decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych Osoba której to dotyczy może składać listownie na adres firmy lub bezpośrednio w sekretariacie lub na maila wse [mapłpa] aktywiacja.com.pl.

Wnioski zostaną realizowane bez zbędnej zwłoki. W przypadku przedłużania się powyżej 30 dni Osoba zostanie poinformowana mailem lub pismem.

5. Bezpieczeństwo danych osobowych

Nasza firma podejmuje organizacyjne i techniczne środki służące ochronie danych osobowych przed nieupoważnionym dostępem lub ich bezprawnym wykorzystaniem, przypadkowym zniszczeniem

Są opracowane i spisane procedury na podstawie których są wyodrębnione :

– zbiory danych osobowych

– miejsca ich przetwarzania

– stanowiska odpowiedzialne za nadzór nad danymi

– stanowiska posiadające określone upoważnienia do przetwarzania danych (osoby te są odpowiedzialne za przetwarzanie danych zgodnie z przepisami prawa, polityką bezpieczeństwa, instrukcjami, procedurami wewnętrznymi oraz są zobowiązane do zachowania w tajemnicy  danych osobowych i sposobów  ich przechowywania zarówno w czasie stosunku pracy jak i po jego ustaniu).

Opracowane i wdrożone są instrukcje :

– odnośnie technicznych zabezpieczeń danych,

– na wypadek nieupoważnionego wypływu  danych, w tym opracowano zagrożenia i ryzyka z tym związane.

6. Cel przetwarzania danych osobowych

Wytwórnia Sprzętu Elektroenergetycznego Aktywizacja przetwarza dane osobowe tylko w jednoznacznie określonych celach zgodnie z obowiązującym prawem.

Dane osobowe zbierane są w celach i na etapie: projektowania, produkcji, marketingu, sprzedaży i serwisu wyrobów, zatrudniania i rekrutacji.

Zbieranie danych w/w dotyczy klientów, usługobiorców, dostawców, firm i osób współpracujących, pracowników, kandydatów do pracy.

W ramach działania firmy dane osobowe pracowników są przetwarzane w niezbędnym zakresie zgodnie z wymogami obowiązującego prawa.

Dotyczy to również osób podczas rekrutacji na pracownika.

W celu zabezpieczenia mienia i bezpieczeństwa prowadzony jest na terenie zakładu monitoring.

7. Zgoda i cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Osoba której dane osobowe są przetwarzane w ramach oferowanych jej usług lub wykonywanych przez Nią usług musi się liczyć, iż będzie poproszona o zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Każda osoba może cofnąć swoje upoważnienie do przetwarzania danych.

Musi się jednak liczyć z niemożliwością zrealizowania usługi (jeżeli usługa nie była jeszcze zrealizowana) oraz że po zrealizowaniu pewna forma przetwarzania danych dalej będzie istniała, a wynika to z innych przepisów np. skarbowych, o ubezpieczeniach społecznych, prawa do gwarancji za wykonaną usługę.

8. Cookies

Strona internetowa Wytwórni Sprzętu  Elektroenergetycznego Aktywizacji wykorzystuje pliki cookies. Cookies zapisywane na komputerze klienta nie są wykorzystywane do personalizacji czy też profilowania. One są niezbędne do prawidłowego działania strony internetowej.

9. Zmiany w Polityce

Polityka Bezpieczeństwa może być modyfikowana. Na stronie internetowej WSE Aktywizacji będzie stosowny wpis. Zmiany mogą wynikać ze zmian w przepisach, zmiany w zakresie w naszych usług lub obowiązujących standardach.

Pytania?