DOFINANSOWANIE PROJEKTU WZROST KONKURENCYJNOŚCI WSE AKTYWIZACJA

W Wytwórni Sprzętu Elektroenergetycznego
AKTYWIZACJA zrealizowano projekt:
"Wzrost konkurencyjności Wytwórni Sprzętu Elektroenergetycznego AKTYWIZACJA poprzez aktywność na rynkach zagranicznych: bułgarskim i łotewskim"

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 3 Oś Priorytetowa Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Umowa nr: RPMP.03.03.02-12-0310/16-00

Realizacja projektu bierze pod uwagę dotychczasowe doświadczenie firmy w działalności eksportowej oraz jej obecność na rynkach zagranicznych, w ramach analiz przeprowadzonych przy tworzeniu niniejszej strategii działalności międzynarodowej stwierdzono, iż konieczne jest skorzystanie z takich działań jak:
• uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia na docelowy rynek zagraniczny (certyfikaty),
• udział w charakterze wystawcy w imprezach targowo-wystawienniczych zorientowanych na rynki zagraniczne.
Wartość projektu wynosi 159 834,39 zł z czego wkład Funduszu Europejskiego wynosi 68 476,50 zł.